Antwoord op vragen over het sociaal domein

Ik heb hulp nodig om mantelzorg te kunnen blijven verlenen

In de Wmo 2015 hebben mantelzorgers een belangrijke plaats. Overbelasting van mantelzorgers moet daarom worden voorkomen. Is de mantelzorg (tijdelijk) te zwaar voor u? Mogelijk heeft degene voor wie u zorgt recht op respijtzorg.

Respijtzorg

Het geven van langdurige zorg aan partners, ouders, kinderen of vrienden kan een mantelzorger (tijdelijk) teveel worden. Als u (tijdelijk) geen mantelzorg kunt geven, bijvoorbeeld omdat u ziek bent of kans loopt om overbelast te worden, dan kan de gemeente respijtzorg geven.

Respijtzorg is zorg die regelt dat de mantelzorger (tijdelijk) wordt afgelost. Iemand anders neemt dan (een deel van) de taken van de mantelzorger over.

De gemeente bepaalt zelf welke ondersteuning zij geeft bij (dreigende) overbelasting en welke criteria zij hanteert om vast te stellen of er sprake is van overbelasting. De gemeente kán beslissen u als mantelzorger te ontlasten door het inzetten van bijvoorbeeld huishoudelijke hulp. Die hulp wordt dan niet aan u verstrekt, maar aan degene aan wie u mantelzorg verleent.

Wat heeft uw gemeente bepaald over respijtzorg?

Regels van Gemeente Deventer

Ontlasting van de mantelzorger

Het kan zijn dat u als mantelzorger van iemand die voortdurend zorg of toezicht nodig heeft, teveel belast wordt. Kortdurend verblijf van degene die u verzorgt kan u ontlasten.

Wat is kortdurend verblijf

Het kortdurend verblijf is opvang in een instelling gedurende een dagdeel (ochtend of middag) of een hele dag (24 uur) per week.

Voorwaarden

  • de zorgbehoevende heeft voortdurend toezicht nodig;
  • het is noodzakelijk voor ontlasting van de mantelzorger.

Laatst bijgewerkt op 29-10-2015

Een andere vorm van respijtzorg is kortdurend verblijf.

Kortdurend verblijf

De AWBZ-aanspraak kortdurend verblijf is per 1 januari 2015 vervallen en deels ondergebracht in de Wmo 2015 (in de Jeugdwet is de gemeente verantwoordelijk voor ondersteuning van mantelzorgers bij jeugdigen). Het hoort bij de verantwoordelijkheid van gemeenten om mantelzorgers te ondersteunen zodat zij niet overbelast worden door het geven van de zorg. Als de mantelzorger overbelast dreigt te raken, kan de cliënt kortdurend verblijven in een instelling om de mantelzorger te ontlasten.

Kortdurend verblijf is een maatwerkvoorziening.

Regels van Gemeente Deventer

Ontlasting van de mantelzorger

Het kan zijn dat u als mantelzorger van iemand die voortdurend zorg of toezicht nodig heeft, teveel belast wordt. Kortdurend verblijf van degene die u verzorgt kan u ontlasten.

Wat is kortdurend verblijf

Het kortdurend verblijf is opvang in een instelling gedurende een dagdeel (ochtend of middag) of een hele dag (24 uur) per week.

Voorwaarden

  • de zorgbehoevende heeft voortdurend toezicht nodig;
  • het is noodzakelijk voor ontlasting van de mantelzorger.

Laatst bijgewerkt op 29-10-2015

Lees ook