Antwoord op vragen over het sociaal domein

Ik wil hulp bij het huishouden

 Afbeelding

Om recht te kunnen hebben op hulp bij het huishouden, moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. U moet in ieder geval:

Behoren tot de doelgroep  U hoort tot de doelgroep als u een beperking, chronisch psychisch of psychosociaal probleem heeft. Ook als u uw thuissituatie heeft verlaten kunt u tot de doelgroep behoren..
Rechtmatig in Nederland verblijven   Dat is het geval als u Nederlander bent. Bent u geen Nederlander, dan kunt u toch recht hebben op een Wmo-voorziening als u rechtmatig in Nederland verblijft.
Geen recht hebben op een andere regeling of vergoeding  Als u de benodigde voorziening vergoed kunt krijgen op een andere manier dan uit de Wmo, moet u daar gebruik van maken. Bijvoorbeeld als u de voorziening vergoed krijgt uit de Wlz.

Als u aan deze voorwaarden voldoet zal de gemeente daarna de volgende vragen doorlopen om uw recht op de voorziening te bepalen:

 • Kunt u zelf uw probleem oplossen?

 • Kunt u met hulp van uw huisgenoten uw probleem oplossen?

 • Kunt u met hulp van uw sociaal netwerk of mantelzorg uw probleem oplossen?

 • Kunt u uw probleem oplossen met een algemene voorziening?

Kunt u zelf uw probleem oplossen? 

Wat belangrijk is in de Wmo is dat u als burger eerst kijkt of u niet zelf of samen met uw directe omgeving (bijvoorbeeld huisgenoten, famile, buren, vrienden) uw probleem kan oplossen of verminderen. Het is de bedoeling in de Wmo dat u zich inspant om uw eigen situatie te verbeteren of dat u kijkt of uw partner of familielid u misschien kan helpen om uw probleem op te lossen. 

U kunt slechts een maatwerkvoorziening krijgen van de gemeente als u niet zelf (op eigen kracht) of met hulp van uw huisgenoten ( gebruikelijke hulp), met mantelzorg of met hulp van andere personen uit uw sociale netwerk uw problemen kunt oplossen en deel kunt nemen aan de samenleving.

Kunt u met hulp van uw huisgenoten uw probleem oplossen?

Gebruikelijke hulp Woonvoorziening is de hulp die in het algemeen mag worden verwacht van uw echtgenoot, ouders, inwonende kinderen of andere huisgenoten. Onder gebruikelijke hulp kan ook gebruikelijke zorg vallen. Gebruikelijke zorg is de zorg die gezinsleden normaal aan elkaar verlenen binnen het huishouden, omdat ze samen verantwoordelijk zijn voor dat huishouden. Is iemand binnen uw huishouden door een probleem of gebrek niet in staat huishoudelijke taken te verrichten, dan mag de gemeente van de andere personen in uw huishouden verwachten dat zij (een deel van) de taken overnemen. Uw gemeente mag zelf bepalen van welke personen dat wordt verwacht. De gemeente kan bijvoorbeeld bepalen dat van kinderen beneden een bepaalde leeftijd niet kan worden verwacht dat ze bepaalde taken overnemen.

Gebruikelijke hulp is breder dan gebruikelijke zorg en ziet ook op andere onderdelen dan alleen het voeren van een huishouden, bijvoorbeeld op het normale gebruik van de woning. Een huisgenoot kan u wellicht ook helpen met klusjes in uw woning of bij het verplaatsen in uw woning.

Kunt u met hulp van uw sociaal netwerk of mantelzorg uw probleem oplossen?

Tot het sociale netwerk behoren uw vrienden, familie, buren en kennissen. Belangrijk in de Wmo is dat u eerst kijkt of u met hulp van uw netwerk uw probleem kan oplossen.

Daarnaast kunt u kijken of uw probleem opgelost kan worden met hulp van een mantelzorger. Doorgaans zijn mantelzorgers personen met wie u regelmatig contact houdt. De mantelzorger en u hoeven niet per se in één huis te wonen. 

Mantelzorg kan echter niet verplicht worden. Wanneer niemand mantelzorg wil of kan leveren, zal het college wel een maatwerkvoorziening moeten verstrekken. Alleen wanneer er wel mantelzorg beschikbaar is, kan het college bij het bepalen van de ondersteuning hier rekening mee houden.

Kunt u uw probleem oplossen met een algemene voorziening?

In de wet staat dat u pas recht heeft op een maatwerk (dat wil zeggen speciaal op u gerichte) voorziening als er geen algemene voorziening is die uw beperkingen compenseert. Als de gemeente een algemene voorziening heeft die voor u ook een oplossing biedt dan komt u dus niet in aanmerking voor een maatwerkvoorziening.

Een algemene voorziening is het aanbod van diensten of activiteiten. Hierbij is niet eerst  onderzoek nodig naar de behoeften, persoonskenmerken en mogelijkheden van de gebruikers. De algemene voorziening is toegankelijk en gericht op maatschappelijke ondersteuning.

Daarnaast kan uw gemeente extra voorwaarden stellen. Raadpleeg het beleid van uw gemeente: 

Regels van Gemeente Deventer

Algemene voorwaarden

De volgende algemene voorwaarden gelden voor alle maatwerkvoorzieningen:

 • U komt in aanmerking voor de goedkoopst compenserende voorziening. 
 • U krijgt geen voorziening als u op grond van een andere regeling of wet al in aanmerking komt voor een voorziening die uw probleem oplost.
 • U krijgt geen voorziening als u zelf al een voorziening heeft gekocht voordat u zich bij de gemeente heeft gemeld en als die voorziening uw probleem oplost.
 • U krijgt geen voorziening als deze als gevolg van uw beperkingen onveilig is voor zichzelf of voor anderen.
 • U krijgt geen voorziening als u een tekortschietend besef van (eigen) verantwoordelijkheid heeft betoond.
 • De voorziening moet zijn.

Specifieke voorwaarden

Schoon en leefbaar huis

Wat is een schoon en leefbaar huis? Dat is voor iedereen anders. Wij zullen dan ook in een gesprek met u onderzoeken wat dat voor u betekent. Niet het aantal uren is belangrijk, maar het resultaat van de huishoudelijke hulp.

In ieder geval betekent een schoon en leefbaar huis:

 • iedereen moet gebruik kunnen maken van schone ruimten:
  • woonkamer;
  • slaapkamers;
  • keuken;
  • sanitaire voorzieningen;
  • gang.

Laatst bijgewerkt op 29-10-2015

Wanneer u het idee hebt dat u het niet meer zelf redt,  kunt u hiervan melding maken. Deze melding is het eerste contact met de gemeente. U maakt eerst melding van uw probleem voordat u gaat aanvragen. Wilt u dus in aanmerking komen voor een voorziening? Dan moet u eerst melding maken.

Wie kan er melding maken?

Iedereen kan zich bij de gemeente melden met een probleem.

Hoe moet ik melding maken?

U kunt telefonisch, via mail of per brief aan de gemeente laten weten dat u behoefte hebt aan maatschappelijke ondersteuning. 

Wat gebeurt er na de melding?

Nadat u melding hebt gemaakt bij de gemeente zal de gemeente u een ontvangstbevestiging sturen. De gemeente gaat na uw melding zo spoedig mogelijk onderzoek doen.  Nadat u melding hebt gemaakt en de gemeente onderzoek heeft gedaan kan u pas een aanvraag indienen.

 

Regels van Gemeente Deventer

Als u een hulpvraag heeft moet u zich melden bij de gemeente.

Contactgegevens

Publiekszaken zorg
Bezoekadres: Leeuwenbrug 81, 7411 TH Deventer
Telefoonnummer: 14 0570

Openingstijden

 • maandag van 08.30 tot 16.00 uur
 • dinsdag van 08.30 tot 14.00 uur
 • woensdag van 08.30 tot 16.00 uur
 • donderdag van 08.30 tot 20.00 uur
 • vrijdag van 08.30 tot 16.00 uur

Laatst bijgewerkt op 29-10-2015

 

Nadat u melding hebt gemaakt, maar voordat het onderzoek van start gaat moet de gemeente u wijzen op de mogelijkheid om een persoonlijk plan in te dienen.

Wat moet er in het persoonlijk plan staan?

In dit persoonlijk plan moet u omschrijven en aangeven wat volgens u de beste oplossing is voor uw probleem. In dit persoonlijk plan kunt u de volgende punten omschrijven:

 • uw behoeften, persoonskenmerken en voorkeuren;
 • of er mensen zijn die u kunnen helpen in uw omgeving;
 • of u misschien zelf het een en ander al kan oplossen;
 • of u mantelzorger eventueel ondersteund moet worden;
 • of u ook geholpen bent met een algemene voorziening.

Wanneer kan ik het persoonlijk plan inleveren?

Het college moet 7 dagen na de melding u de kans geven om het persoonlijk plan in te leveren.

Regels van Gemeente Deventer

Als u zich heeft gemeld met een hulpvraag, mag u binnen zeven dagen een persoonlijk plan indienen.

In dit plan beschrijft u welke ondersteuning u nodig heeft. 

Laatst bijgewerkt op 29-10-2015

 

Wat zijn de onderwerpen van het onderzoek?

De gemeente moet de volgende zaken onderzoeken:

 • uw behoeften, persoonskenmerken en voorkeuren;
 • of er mensen zijn die u kunnen helpen in uw omgeving (Sociaal netwerk of Mantelzorg);

 • Of er huisgenoten zijn die u kunnen helpen bij uw probleem (Gebruikelijke hulp Hulp bij huishouden);

 • of u misschien zelf het een en ander al kan oplossen (Eigen kracht);

 • of u mantelzorger eventueel ondersteund moet worden;

 • of u ook geholpen bent met een algemene voorziening;

 • wat de best afgestemde dienstverlening is;

 • of u een bijdrage in de kosten moet betalen.

   

  Regels van Gemeente Deventer

  Als u zich met een hulpvraag heeft gemeld bij de gemeente, wordt u uitgenodigd voor een gesprek. Bij dit gesprek mag u iemand meenemen, bijvoorbeeld uw mantelzorger of iemand anders.

  Dit is gesprek hoort bij het onderzoek dat de gemeente verricht naar de voorzieningen die u nodig heeft. 

  Verslag

  Van het gesprek wordt een verslag gemaakt. De gemeente zal u het verslag toesturen en u moet dit verslag ondertekenen en terugsturen. U mag ook aangeven als u niet akkoord bent met het verslag. U moet dan aangeven wat de reden is waarom u niet akkoord bent.

  Als u een voorziening wilt krijgen  wordt dat in het verslag opgenomen.

  Onderzoek

  De gemeente zal onderzoeken of en zo ja, welke voorzieningen u nodig heeft. Als u al bekend bent bij de gemeente, omdat u al Wmo-voorzieningen heeft, kan het zijn dat de gemeente niet nog eens een onderzoek doet, als u het daarmee eens bent.

  Aanvraag

  LET OP!! De melding, het gesprek en het verslag zijn nog geen aanvraag! Hoe u een aanvraag moet indienen vindt u op de pagina 'Aavraag'.

  Laatst bijgewerkt op 29-10-2015

Is er een medische indicatie?
Voor het recht op een Wmo-voorziening is het van belang dat u een medische indicatie voor een voorziening hebt. Dat wil zeggen dat de voorziening voor u medisch noodzakelijk is. In eenvoudige situaties kan uw gemeente zelf bepalen of een voorziening noodzakelijk is, maar meestal is een advies noodzakelijk. De gemeente bepaalt aan wie ze advies vraagt. 

Het onderzoek
Het medisch advies kan op verschillende manieren tot stand komen:

 • U moet telefonisch vragen beantwoorden over uw gezondheid en leefsituatie.
 • U wordt opgeroepen voor een gesprek bij de adviesorganisatie.

 • De medisch adviseur komt bij u op huisbezoek.

Noodzakelijke aanvullende gegevens kunnen worden opgevraagd bij uw (huis)arts, uitsluitend met uw schriftelijke toestemming.

De medisch adviseur die u spreekt tijdens het onderzoek hoeft geen arts te zijn. Is het onderzoek niet uitgevoerd door een arts? Dan moet een arts het advies goedkeuren voordat het naar de gemeente wordt gestuurd.

U kunt de medisch adviseur vragen welk advies de gemeente krijgt. U mag uw reactie daarop geven. Soms weet de medisch adviseur nog niet hoe het advies luidt, bijvoorbeeld doordat aanvullende gegevens nog ontbreken of overleg over uw situatie noodzakelijk is.

Benieuwd naar hoe het onderzoek in uw gemeente verloopt? 
Raadpleeg het beleid van uw gemeente:

Regels van Gemeente Deventer

Als u zich met een hulpvraag heeft gemeld bij de gemeente, wordt u uitgenodigd voor een gesprek. Bij dit gesprek mag u iemand meenemen, bijvoorbeeld uw mantelzorger of iemand anders.

Dit is gesprek hoort bij het onderzoek dat de gemeente verricht naar de voorzieningen die u nodig heeft. 

Verslag

Van het gesprek wordt een verslag gemaakt. De gemeente zal u het verslag toesturen en u moet dit verslag ondertekenen en terugsturen. U mag ook aangeven als u niet akkoord bent met het verslag. U moet dan aangeven wat de reden is waarom u niet akkoord bent.

Als u een voorziening wilt krijgen  wordt dat in het verslag opgenomen.

Onderzoek

De gemeente zal onderzoeken of en zo ja, welke voorzieningen u nodig heeft. Als u al bekend bent bij de gemeente, omdat u al Wmo-voorzieningen heeft, kan het zijn dat de gemeente niet nog eens een onderzoek doet, als u het daarmee eens bent.

Aanvraag

LET OP!! De melding, het gesprek en het verslag zijn nog geen aanvraag! Hoe u een aanvraag moet indienen vindt u op de pagina 'Aavraag'.

Laatst bijgewerkt op 29-10-2015

Wat doet de gemeente met het advies?
De gemeente hoeft het medisch advies niet zonder meer over te nemen. Ze moet er zeker van zijn dat het zorgvuldig tot stand is gekomen. Bij twijfel kan de gemeente een nieuw medisch advies vragen bij dezelfde of een andere organisatie.

Welke verplichtingen gelden er?

Inlichtingenplicht
U moet de gemeente alle informatie geven die voor de gemeente van belang is om te bepalen of u recht hebt op een Wmo-voorziening. Op verzoek van de gemeente of uit eigen beweging moet u de gemeente die gegevens verstrekken waarvan duidelijk is dat deze van belang zijn bij de beoordeling. Als bijvoorbeeld uw gezinssituatie wijzigt dan is dit een reden om de gemeente hierover in te lichten.

Medewerkingsplicht
De gemeente zal onderzoeken of u recht hebt op een Wmo-voorziening. U bent verplicht om mee te werken aan dit onderzoek. U bent bijvoorbeeld verplicht te komen naar een door de gemeente bepaalde afspraak. Ook bent u verplicht u door een of meer deskundigen te laten onderzoeken of te laten ondervragen. De gemeente kan de plaats en het tijdstip daarvan bepalen.

Als u de gemeente geen medewerking geeft, dan kan de gemeente ook niet goed vaststellen of u recht heeft op een voorziening. Mocht het zo zijn dat de gemeente daardoor onvoldoende informatie heeft, dan kan de gemeente daarom uiteindelijk een aanvraag afwijzen.

Informatieplicht
Dit is een verplichting die de gemeente heeft. De gemeente moet u informeren over:

 1. Cliëntondersteuning
  Vóór het onderzoek moet de gemeente al aangeven dat u gebruik kunt maken van cliëntondersteuning. Tijdens het onderzoek kunt u hier vervolgens dan gebruik van maken

 2. Keuzevrijheid
  De gemeente moet u tijdens het onderzoek informeren over de mogelijkheden om te kiezen voor een persoonsgebonden budget. Daarnaast moet de gemeente u uitleg geven over een voorziening in natura en het persoonsgebonden budget. Als laatste moet de gemeente u ook uitleg geven over de uitvoering van een persoonsgebonden budget.

 3. Persoonsgebonden budget
  Daarbij moet het college niet alleen vertellen dat er een mogelijkheid is om een voorziening in de vorm van een persoonsgebonden budget te krijgen maar ook ingaan op:
 • de hoogte van het persoonsgebonden budget en de manier waarop dit berekend wordt;

 • en onder welke voorwaarden u van een persoonsgebonden budget informele zorg kan inkopen.  

Regels van Gemeente Deventer

Als u zich gemeld heeft op de gemeente voor een Wmo-voorziening, gelden voor u de volgende verplichtingen.

Identificatie

U moet zich legitimeren met een geldig identiteitsbewijs. Een rijbewijs is geen identiteitsbewijs.

Meewerken aan het onderzoek

U moet meewerken aan het onderzoek dat de gemeente verricht. Het kan zijn dat een huisgenoot, of uw partner, ook moet meewerken aan het onderzoek. Dit is het geval als uw partner of de huisgenoot zorg aan u verleent.  Als de gemeente of iemand die namens de gemeente het onderzoek verricht vragen heeft, kunt u (beiden) worden opgeroepen. U moet daaraan gehoor geven.

Inlichtingenplicht

Alle wijzigingen die van belang (kunnen) zijn voor het recht op de Wmo-voorziening moet u aan de gemeente doorgeven.

Laatst bijgewerkt op 29-10-2015Wat gebeurt er na het onderzoek?

Termijn
Het onderzoek moet zo snel mogelijk worden afgerond, maar in ieder geval binnen 6 weken na de melding. Het kan zijn dat de gemeente langer nodig heeft voor het onderzoek. De gemeente zal dan hierover met u in gesprek gaan. Het heeft zo zijn voordelen als de gemeente langer kan onderzoeken, omdat een zorgvuldig onderzoek voorop staat. Het is dan ook niet erg om in te stemmen met een langere duur van het onderzoek.


Uitkomsten van het onderzoek

Wanneer de uitkomsten van het onderzoek uitblijven en u ben het daar niet mee eens, kunt u binnen 6 weken een aanvraag indienen. Op die aanvraag moet de gemeente dan  binnen 2 weken beslissen.

Als de gemeente het onderzoek heeft afgerond dan geeft de gemeente u een verslag met daarin de uitkomsten van het onderzoek. Aan de hand van dit verslag kunt u beslissen of u een aanvraag wilt indienen. Als uit het onderzoek blijkt dat u geen recht hebt op een voorziening en u kunt zich vinden in die beslissing dan hoeft u geen aanvraag in te dienen. Het kan ook zo zijn dat de gemeente tot de conclusie komt dat u geholpen bent met een algemene voorziening

Wie kan een voorziening aanvragen?

In principe kunt u alleen zelf een Wmo-voorziening aanvragen. Soms moet iemand anders de aanvraag indienen voor u:

U bent minderjarig. 

Een van uw ouders of uw voogd moet de voorziening voor u aanvragen.

U bent onder curatele gesteld.

Uw curator moet de voorziening voor u aanvragen. 

Iemand anders mag voor u aanvragen

Soms wilt of kunt u de Wmo-voorziening niet zelf aanvragen. U kunt dan iemand machtigen de aanvraag voor u in te dienen:

U wilt of kunt de voorziening niet zelf aanvragen.

U kunt iemand schriftelijk machtigen om de voorziening aan te vragen.

Uw gemachtigde moet de gemeente bij het aanvragen een kopie geven van de schriftelijke machtiging. De gemeente kan hebben bepaald dat uw echtgenoot of geregistreerde partner u zonder machtiging mag vertegenwoordigen.

U hebt en bewindvoerder of zaakwaarnemer.

U kunt de voorziening zelf aanvragen of uw bewindvoerder of zaakwaarnemer schriftelijk machtigen om dat voor u te doen.

 

Gevolgen van een machtiging 

Machtigt u iemand de Wmo-voorziening voor u aan te vragen? Dan heeft dat gevolgen:

·U vertrouwt de afhandeling van uw aanvraag aan de gemachtigde toe. Als de gemachtigde fouten maakt, blijft u verantwoordelijk voor die fouten.

·Alle brieven van de gemeente worden aan uw gemachtigde verstuurd, behalve als uw medewerking nodig is.

·U moet persoonlijk verschijnen als de gemeente dat vraagt.

Hoe moet ik aanvragen?

In principe moet u een voorziening schriftelijk aanvragen.

Als de gemeente het mogelijk maakt, dan kunt u ook digitaal aanvragen. Meestal zult u gebruik moeten maken van een speciaal aanvraagformulier dat u bij de gemeente kunt verkrijgen.

Als u bewijsstukken moet inleveren, staat dat op het formulier of in de toelichting vermeld.

Hoe is het in  uw gemeente geregeld?

In uw gemeente moet u een Wmo-voorziening als volgt aanvragen:

Regels van Gemeente Deventer

Een aanvraag voor een maatwerkvoorziening kan u schriftelijk of elektronisch bij het college indienen.

U kunt een aanvraag indienen door middel van een door het college vastgesteld aanvraagformulier. Een ondertekend verslag van het gesprek kan,als u dit wenst, ook worden gezien als een aanvraagformulier.

Laatst bijgewerkt op 29-10-2015

Waar moet ik aanvragen?

De meeste gemeenten hebben in hun Wmo-verordening bepaald dat u alleen een aanvraag kunt indienen in de gemeente waar u woont. 

U moet de voorziening aanvragen bij de gemeente of bij een instantie die de gemeente heeft aangewezen. De gemeente kan bijvoorbeeld voorschrijven dat u een aanvraag digitaal (via internet) moet doen of dat u dit bij een bepaald (zorg)loket moet doen.

Raadpleeg het beleid van uw gemeente om te zien wat er is bepaald over waar u moet aanvragen:

Regels van Gemeente Deventer

Heeft u een vraag over uw huishoudelijke hulp, financiële ondersteuning of gehandicaptenparkeerkaart? Dan kunt u terecht bij Publiekszaken zorg van de gemeente Deventer. 

Wilt u een afspraak maken met Publiekszaken zorg? Bel dan eerst met telefoonnummer 14 0570. Zo kunnen wij u beter helpen met uw vraag.

Bezoekadres: Leeuwenbrug 81, 7411 TH Deventer
Telefoonnummer: 14 0570

Laatst bijgewerkt op 29-10-2015

Voldoet u aan alle voorwaarden en heeft u een medische indicatie voor hulp bij het huishouden, dan kan de juiste voorziening worden bepaald.

Primaat

Uw gemeente kan bepalen dat sommige voorzieningen voorrang hebben. De gemeente onderzoekt dan eerst of deze voorzieningen voor u geschikt zijn, voordat andere voorzieningen in aanmerking komen. Dit worden ook wel primaten genoemd. Geldt er geen primaat in uw situatie, dan zoekt de gemeente de goedkoopst passende oplossing. Deze oplossing moet wel uw probleem compenseren.

Vorm van uw hulp bij het huishouden

Hulp bij het huishouden kan worden verstrekt in natura of als persoonsgebonden budget. U kunt ook kiezen voor een bijzondere vorm van het persoonsgebonden budget: de vergoeding voor een alfahulp. Hulp bij het huishouden in natura krijgt u rechtstreeks van de gemeente. De gemeente sluit hiervoor contracten af met zorgaanbieders.

Regels van Gemeente Deventer


Laatst bijgewerkt op 29-10-2015

Omvang en hoogte van uw hulp bij het huishouden

De omvang van de hulp bij het huishouden wordt uitgedrukt in tijd. Daarbij zijn de volgende twee varianten mogelijk:

Omvang Toelichting  Voorbeeld 
Uren  Uw recht op hulp bij het huishouden wordt uitgedrukt in een aantal uren hulp per week. U heeft een indicatie voor 3 uur hulp bij het huishouden per week. 
Resultaatsgebieden Op deze manier zal er worden aangegeven door de gemeente wat voor taken er uitgevoerd gaan worden zodat u wordt gecompenseerd. De zorg wordt niet langer gekoppeld aan tijd, maar aan een taak. U hebt problemen met het schoonmaken van uw woonkamer. De gemeente laat dan weten dat u hulp krijgt zodat u woonkamer wordt schoongemaakt en hoevaak er schoongemaakt gaat worden. 

De hoogte van uw persoonsgebonden budget of uw vergoeding voor een alfahulp is afhankelijk van het aantal uren waarvoor u een indicatie heeft gekregen en de prijs die uw gemeente hanteert per uur of de (loon)kosten van uw verzorger. 

Vorm, omvang en hoogte in uw gemeente

Raadpleeg het beleid van uw gemeente om te zien wat er is bepaald over de vorm, hoogte en omvang van hulp bij het huishouden:

Regels van Gemeente Deventer

Vorm

Hulp bij het huishouden kan worden verstrekt:

Omvang

Hoogte

Voor hulp bij het huishouden gelden de volgende persoonsgebonden budget tarieven:

Soort begeleiding
 Zorg in natura  PGB professionele hulp PGB informele hulp
Persoonlijke verzorging
€ 25 per uur
max € 25 per uur € 18,75 per uur, met een maximum van 20 per uur
Regie op gestructureerd huishouden (HH2)
€ 25 per uur
max € 25 per uur
€ 18,75 per uur met een maximum van 20 per uur

Laatst bijgewerkt op 29-10-2015

De gemeente kan voor de hulp bij het huishouden een bijdrage in de kosten van u vragen. De hoogte van de eigen bijdrage is € 19,- per maand per cliënt of per gehuwde cliënten samen.

Regels van Gemeente Deventer

In principe bent u een eigen bijdrage verschuldigd bij een maatwerkvoorziening in natura of een persoonsgebonden budget. Voor de volgende voorzieningen is geen eigen bijdrage verschuldigd:

 • collectief vervoer;
 • verhuiskostenvergoeding;
 • vervoerskostenvoorziening eigen auto of bruikleenauto;
 • woningaanpassing in een gemeenschappelijke ruimte;
 • huurderving;
 • instandhoudingskosten voor een voorziening;
 • tijdelijke huisvesting;
 • rolstoelvoorziening met uitzondering van rolstoel met aandrijfondersteuning;
 • roerende woonvoorzieningen tot en met € 500;
 • dag- en nachtopvang;
 • vervoer van en naar groepsbegeleiding. 

Woningaanpassing minderjarige kinderen

Als een woning wordt aangepast in verband met een beperking van een minderjarig kind is er een eigen bijdrage door de ouders verschuldigd.

Maximale hoogte van de bijdrage

In onderstaand schema kunt u zien hoeveel de gemeente per vier weken maximaal aan bijdrage in de kosten mag vragen:

Uw gezinssituatie en leeftijdUw inkomen bedraagt twee kalenderjaren geleden Maximale hoogte bijdrage per vier weken
U bent ongehuwd en nog niet pensioengerechtigd.€ 22,331 of minder                              € 19,40
Meer dan € 22,331 € 19,40 + (1/13 x 15% van het verschil tussen uw inkomen en € 22,331)
U bent ongehuwd en pensioengerechtigd. € 16,634 of minder € 19,40
Meer dan € 16,634 € 19,40 + (1/13 x 15% van het verschil tussen uw inkomen en € 16,634)
U bent gehuwd en tenminste één van u is nog niet pensioengerechtigd. € 27.917 of minder € 27,60
Meer dan € 27.917 € 27,60 + (1/13 x 15% van het verschil tussen uw inkomen en € 27.917 )
U bent gehuwd en u bent beiden pensioengerechtigd. € 23.046 of minder € 27,60
Meer dan  € 23.046 € 27,60 + (1/13 x 15% van het verschil tussen uw inkomen en € 23,046

Kostprijs persoonsgebonden budget

De kostprijs van een persoonsgebonden budget is gelijk aan het verstrekte bedra.

Looptijd bijdrage

De looptijd van de eigen bijdrage (dus hoe lang u de eigen bidjrage moet betalen) wordt als volgt bepaald:

 1. verstrekking (ook vervanging) in natura bij huurprijs: duur van de verstrekking;
 2. verstrekking in natura als kostprijs en als persoonsgebonden budget: er wordt dan gekeken naar de afschrijvingstermijn van de voorziening;
 3.  begeleiding en beschermd wonen in de vorm van een persoonsgebonden budget: duur van de verstrekking.

Laatst bijgewerkt op 29-10-2015

Hoe lang moet u meebetalen?

De gemeente kan gedurende de periode dat u gebruik maakt van de hulp bij het huishouden een bijdrage (€19 per maand) vragen.

Lees ook