Antwoord op vragen over het sociaal domein

Bijstand & financiële situatie

Uw financiele situatie kan van invloed zijn op uw recht op bijzondere bijstand. Hierna wordt ingegaan op het recht op bijstand in de volgende situaties:

Als u en/of iemand uit uw gezin eigenaar is van een woning, kunt u recht hebben op bijzondere bijstand. U moet dan wel voldoen aan de voorwaarden.

De gemeente bepaalt de omvang van uw vermogen

De gemeente bepaalt welk zelf deel van uw vermogen wordt betrokken bij de vraag of u de bijzondere kosten zelf kunt voldoen. Het kan voorkomen dat u een laag inkomen heeft, maar dat de aanvraag om bijzondere bijstand toch wordt afgewezen omdat u een eigen woning met overwaarde heeft.

Hebt u schulden? Dan hebt u in principe geen recht op bijzondere bijstand voor het betalen van uw schulden. Dit zijn namelijk geen noodzakelijke kosten van het bestaan.

Schuldhulpverlening

Wel kunt u soms in aanmerking komen voor deelname aan schuldhulpverlening. Voor de kosten die verbonden zijn aan schuldhulpverlening, kunt u mogelijk bijzondere bijstand ontvangen. Mogelijk kunt u ook recht hebben op bijzondere bijstand voor andere kosten.  

Uitzonderingen

In 4 gevallen is het mogelijk dat u bijzondere bijstand ontvangt om uw schulden mee te betalen. U moet dan wel kunnen aantonen dat u echt schulden hebt.

Uw situatie Toelichting 
U hebt de gemeente als borg nodig voor een lening of saneringskrediet.Zie: "Borgtocht"
U hebt een belastingschuld. Als u een belastingschuld hebt over een periode waarin u (ook) bijstand ontving, dan zijn er situaties waarin u recht heeft op bijzondere bijstand om deze belastingschuld te voldoen.

Dit betreft situaties waarin u meer bijstand zou hebben ontvangen als rekening zou zijn gehouden met de correcte fiscale berekening. U moet hierbij denken aan:

  • u heeft bruto inkomsten, die in zijn geheel in mindering worden gebracht op uw uitkering. De belastingdienst berekent de belasting die u moet betalen achteraf.
  • u heeft teveel heffingskorting ontvangen, die in mindering is gebracht op uw uitkering. De belastingdienst corrigeert achteraf. 

Zaken als auto's, motoren, caravans en dergelijk zijn vermogensbestanddelen. De gemeente bepaalt of deze vermogensbestanddelen voor de beoordeling van uw draagkracht voor de bijzondere bijstand wel of niet worden meegeteld. Het kan dus voorkomen dat u een laag inkomen heeft, maar dat een aanvraag om bijzondere bijstand wordt afgewezen omdat u een auto heeft. 

Regels van Gemeente Deventer

Uw auto wordt in de volgende 2 gevallen door de gemeente niet bij uw vermogen gerekend:

1. De auto (of motor) noodzakelijk is voor u. Hiervan is bijvoorbeeld sprake als u of een van uw gezinsleden ernstig lichaamlijk gehandicapt is en daarom een auto nodig heeft.

en/of 

2. Uw auto (of motor) is minder waard dan € 4.537,80. Is uw auto meer waard dan € 4.537,80, dan rekent de gemeente alleen het meerdere boven de € 4.537,80 bij uw vermogen. Deze vrijlating geldt alleen voor 1 auto per gezin. Heeft u, binnen uw gezin, 2 of meer auto’s (of motoren), dan houdt de gemeente rekening met de waarde van deze andere auto(‘s) (of motoren).

Vaststelling waarde van uw auto (of motor)

De gemeente stelt de waarde van uw auto (of motor) vast aan de hand van de prijzen zoals die staan in het prijzenboekje van de ANWB of het Carbase- programma van uitgeverij Uilenstein. De gemeente gaat er vanuit dat de waarde van uw auto (of motor) nihil is als de auto (of motor) vanwege zijn leeftijd (doorgaans 7 à 8 jaar of ouder) niet meer in deze lijst is opgenomen. Het voorgaande geldt niet als er aanwijzingen zijn dat de waarde van uw auto niet nihil is. Hiervan kan bijvoorbeeld sprake zijn bij oldtimers.

Laatst bijgewerkt op 16-01-2013

Lees ook

Begrippen