Antwoord op vragen over het sociaal domein

Voorwaarden

Om recht te hebben op bijzondere bijstand moet u niet alleen voldoen aan de 4 specifieke beoordelingsvragen, maar ook aan onderstaande algemene voorwaarden:

1. U bent Nederlander of daarmee gelijkgesteld

U moet Nederlander zijn. Bent u geen Nederlander? Dan kunt u toch recht op bijstand hebben als u met een Nederlander gelijkgesteld kunt worden.

2. U woont én verblijft in Nederland

U moet in Nederland wonen én verblijven.
De enige uitzondering op deze regel is uw Vakantie. Afhankelijk van uw situatie mag u 4 of 13 weken in het buitenland verblijven zonder dat dit gevolgen heeft voor uw recht op bijzondere bijstand.

3. U bent niet uitgesloten van het recht op bijstand

Soms heeft u geen recht op bijzondere bijstand, omdat u daarvan bent uitgesloten. Bekijk of u misschien bent uitgesloten bij "Uitsluiting".

4. U heeft onvoldoende inkomen en vermogen

Als u niet voldoende inkomen en vermogen heeft om de kosten zelf te betalen, kunt u recht op bijzondere bijstand hebben. U heeft dan geen of niet voldoende draagkracht. In het algemeen geldt dat u geen draagkracht heeft als u een inkomen heeft op bijstandsniveau. De gemeente kijkt ook naar het inkomen en vermogen van uw partner.

Inkomen op bijstandsniveau? 

Inkomen op bijstandsniveau is een bijstandsuitkering, een IOAW-uitkering en een IOAZ-uitkering. Ook als u (parttime) werkt en niet veel verdient, kunt u een inkomen hebben op bijstandsniveau. 

Heeft u wel voldoende inkomen en vermogen? Dan heeft u geen recht op bijzondere bijstand. Er wordt dan gezegd dat u wel 'draagkracht' heeft. De gemeente stelt uw draagkracht vast en kijkt daarbij naar uw inkomen en vermogen én dat van uw gezinsleden.  Zie hieronder de gemeentelijke regels over de berekening van uw draagkracht.

Welk inkomen en vermogen telt mee?

De gemeente bepaalt welk inkomen en vermogen meetelt bij de vaststelling van uw draagkracht:

Regels van Gemeente Deventer

Inkomen

De gemeente berekent het in aanmerking te nemen inkomen door al uw middelen te nemen en daar 1,5 x de bijstandsnorm van af te trekken. De gemeente neemt bijna al uw middelen mee in deze berekening. Als uw ten laste komende kinderen inkomsten hebben, tellen deze ook mee als middelen van uw gezin.

Vermogen

De gemeente telt uw vermogen tot 1,5 x de bijstandsnorm niet mee. Al het vermogen dat u meer heeft dan 1,5 x de bijstandsnorm moet u eerst opmaken voor u recht kunt hebben op bijzondere bijstand. De gemeente kan ook nog een bedrag ter waarde van een maand levensonderhoud vrijlaten.

Een bedrag dat gereserveerd is voor uw uitvaart, wordt alleen vrijgelaten als het op een geblokkeerde rekening staat bij een bank of begrafenisondernemer.

Heeft u vermogen in een huis? Dan wordt dit vermogen pas meegeteld als u in een jaar meer bijzondere bijstand krijgt dan het bedrag dat u maandelijks aan bijstand ontvangt of zou ontvangen. Ontvangt u in een jaar minder bijzondere bijstand? Dan telt de gemeente het vermogen in uw huis niet mee. 

Ontvangt u bijstand terwijl u in een inrichting verblijft? Dan kan de gemeente 2,5 x de bijstandsnorm vrijlaten.

Laatst bijgewerkt op 23-05-2014

Welk deel moet u gebruiken om kosten mee te betalen?

In principe geldt dat als u een bijstandsuitkering hebt of een vergelijkbaar inkomen, u geen draagkracht in uw inkomen hebt. Het is wel mogelijk dat u een deel van uw vermogen moet gebruiken om de kosten mee te betalen. De gemeente heeft hierover het volgende bepaald:

Regels van Gemeente Deventer

Inkomen 

De gemeente beschouwt in principe 50% van uw draagkrachtinkomen tot uw draagkracht.

Heeft u betaald werk? Dan is uw draagkrachtinkomen al het inkomen dat u meer heeft dan 110% van de bijstandsnorm.

Uitzondering 

De gemeente beschouwt 100% van uw draagkrachtinkomen tot uw draagkracht als u voor een van de volgende kosten bijzondere bijstand aanvraagt:

  • Woonkosten;
  • Toeslag voormalig alleenstaande ouder;
  • Bijzondere bijstand voor levensonderhoud voor 18- tot 21-jarigen;
  • Kosten arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen;
  • Kosten particuliere ziektekostenverzekering.

Vermogen

De gemeente beschouwt in principe 100% van uw draagkrachtvermogen tot uw draagkracht.

Laatst bijgewerkt op 16-01-2013

Draagkrachtperiode

Voor de vaststelling van uw draagkracht wordt gekeken naar uw inkomen en vermogen in een bepaalde periode, dus niet alleen op het moment van uw aanvraag. De gemeente bepaalt zelf hoe lang deze periode is:

Regels van Gemeente Deventer

In principe bedraagt de draagkrachtperiode 1 jaar. De draagkrachtperiode begint in principe op de eerste dag van de maand waarin u de kosten heeft gemaakt, waarvoor u bijzondere bijstand aanvraagt. De gemeente kan de draagkrachtperiode wijzigen als daar reden voor is.

Kosten tot € 120 

Zijn uw kosten lager dan € 120? Dan kan de gemeente besluiten uw aanvraag nog niet te behandelen totdat al uw kosten samen meer dan € 120 bedragen. Haalt u in één draagkrachtjaar de € 120 niet? Dan zal de gemeente uw aanvraag uiterlijk in de laatste maand van het draagkrachtjaar in behandeling nemen.

Periodieke bijzondere bijstand

De gemeente kan bepalen dat periodieke bijzondere bijstand voor onbepaalde tijd wordt toegekend. De gemeente zal dan niet jaarlijks een nieuw onderzoek doen naar uw draagkracht en de noodzaak.

Laatst bijgewerkt op 12-02-2013

Uw draagkracht wijzigt

Als uw inkomen of vermogen in de draagkrachtperiode daalt of stijgt, kan de gemeente bepalen dat uw draagkracht wijzigt:

Regels van Gemeente Deventer

Een eenmaal vastgestelde draagkracht wordt binnen de draagkrachtperiode in principe niet meer aangepast als uw jaarinkomen eenmaal is vastgesteld.

Alleen als uw inkomen sterk wijzigt, bijvoorbeeld door het wegvallen of ontstaan van inkomstenbronnen, of een wijziging in uw gezinssituatie, kan de gemeente besluiten uw draagkracht aan te passen.

Laatst bijgewerkt op 04-01-2008

Lees ook