Antwoord op vragen over het sociaal domein

Respijtzorg

Het geven van langdurige zorg aan partners, ouders, kinderen of vrienden kan een mantelzorger (tijdelijk) teveel worden. Als u (tijdelijk) geen mantelzorg kunt geven, bijvoorbeeld omdat u ziek bent of kans loopt om overbelast te worden, dan kan de gemeente respijtzorg geven.

Respijtzorg

Respijtzorg is zorg die regelt dat de mantelzorger (tijdelijk) wordt afgelost. Iemand anders neemt dan (een deel van) de taken van de mantelzorger over.

De gemeente bepaalt zelf welke ondersteuning zij geeft bij (dreigende) overbelasting en welke criteria zij hanteert om vast te stellen of er sprake is van overbelasting. De gemeente kán beslissen u als mantelzorger te ontlasten door het inzetten van bijvoorbeeld huishoudelijke hulp. Die hulp wordt dan niet aan u verstrekt, maar aan degene aan wie u mantelzorg verleent. 

Een andere vorm van respijtzorg is Kortdurend verblijf.

Wat heeft uw gemeente bepaald over respijtzorg?

Regels van Gemeente Deventer

Ontlasting van de mantelzorger

Het kan zijn dat u als mantelzorger van iemand die voortdurend zorg of toezicht nodig heeft, teveel belast wordt. Kortdurend verblijf van degene die u verzorgt kan u ontlasten.

Wat is kortdurend verblijf

Het kortdurend verblijf is opvang in een instelling gedurende een dagdeel (ochtend of middag) of een hele dag (24 uur) per week.

Voorwaarden

  • de zorgbehoevende heeft voortdurend toezicht nodig;
  • het is noodzakelijk voor ontlasting van de mantelzorger.

Laatst bijgewerkt op 29-10-2015