Antwoord op vragen over het sociaal domein

Gebruikelijke hulp Hulp bij huishouden

Gebruikelijke hulp is de hulp die in het algemeen mag worden verwacht van uw echtgenoot, ouders, inwonende kinderen of andere huisgenoten. Onder gebruikelijke hulp kan ook gebruikelijke zorg vallen. Gebruikelijke zorg is de zorg die gezinsleden normaal aan elkaar geven binnen het huishouden, omdat ze samen verantwoordelijk zijn voor dat huishouden. Is iemand binnen uw huishouden door een probleem of gebrek niet in staat huishoudelijke taken te doen? Dan mag de gemeente van de andere personen in uw huishouden verwachten dat zij (een deel van) de taken gaan doen. De gemeente mag zelf bepalen van welke personen dat wordt verwacht. De gemeente kan bijvoorbeeld bepalen dat van kinderen beneden een bepaalde leeftijd niet kan worden verwacht dat ze bepaalde taken overnemen.

Wat vindt de gemeente gebruikelijke zorg? 

De gemeente mag zelf bepalen wat ze bedoeld met gebruikelijke zorg. Ze kan aansluiten bij het Protocol Gebruikelijke Zorg, maar ze mag ook een eigen definitie hanteren: 

Regels van Gemeente Deventer

Uw gemeente heeft bepaald dat u niet in aanmerking komt voor hulp bij het huishouden als in uw woning een of meer huisgenoten wel in staat zijn het huishoudelijke werk te verrichten. Dit wordt ook wel het verrichten van gebruikelijke zorg genoemd.

Laatst bijgewerkt op 29-10-2015

Lees ook