Antwoord op vragen over het sociaal domein

Persoonsgebonden budget

Hebt u recht op een Wmo-voorziening? Dan kan de gemeente u de voorziening aanbieden in twee vormen. Een daarvan is het persoonsgebonden budget (PGB).

Persoonsgebonden budget 

Het persoonsgebonden budget (PGB) houdt in dat de gemeente u één bedrag geeft voor de kosten van een voorziening. U mag zelf weten waar u die voorziening koopt. De  gemeente mag bepalen dat u van het bedrag ook onderhoud, reparatie en/of verzekering moet betalen. De hoogte van het PGB moet u altijd in staat stellen een voorziening te kopen vergelijkbaar met de voorziening die de gemeente in natura zou hebben gegeven. Het PGB wordt vrijwel altijd gegeven voor een bepaalde periode. U hebt binnen die periode dan geen recht meer op dezelfde voorziening.

De gemeente kan aan u vragen om te vertellen hoe u het geld hebt uitgegeven. U moet dus een administratie bijhouden van de uitgaven die u doet uit uw budget. Als de gemeente u een PGB aanbiedt, kan het voorkomen dat u een bijdrage in de kosten moet betalen. Dat kan niet als de gemeente u een rolstoel(voorziening) verstrekt.

Wat heeft de gemeente bepaald?

Regels van Gemeente Deventer

Als u dit wilt, krijgt u in principe een persoonsgebonden budget. U krijgt geen persoonsgebonden budget wanneer er sprake is van noodzakelijke ondersteuning in een spoedeisende situatie. 

Hoogte

Het persoonsgebonden budget is gelijk aan de kosten van de goedkoopste geschikte voorziening in natura.

Het bedrag kan worden aangevuld met een vergoeding voor onderhoud en verzekering, als het budget niet al in deze kosten voorziet.

Besteding binnen 6 maanden

U moet het budget besteden binnen zes maanden nadat u het heeft ontvangen  aan datgene waarvoor het is verstrekt.

Bestedingsmogelijkheden

De volgende onderdelen mogen niet uit het persoonsgebonden budget worden betaald:

  1. administratiekosten.
  2. bemiddelingskosten, met uitzondering van de (service)bureaus die voor 1 januari 2015 diensten aan de cliënt verlenen.
  3. feestdagenuitkering, met uitzondering van formele hulpen.

Niet besteden persoonsgebonden budget

Het persoonsgebonden budget mag niet worden besteed:

  1. voor ondersteuning in het buitenland;
  2. voor informele opvang van beschermd wonen;
  3. aan vergoeding op basis van “coördinatie bouwsteen” van inkoop maatwerkvoorzieningen Wmo 2015

Besteden pgb

Uit het persoonsgebonden budget mag (artikel 5 lid 3 Wmo-besluit):

  1. een vergoeding voor reiskosten worden betaald vanaf 6 kilometer van de woning van de hulpverlener op basis van maximaal belastingvrije bedrag € 0,19 per kilometer met een maximum van 150 kilometer per hulpverlener heen en terug naar de woning van de cliënt;
  2. het lidmaatschap van een belangenvereniging van mensen met een persoonsgebonden budget worden betaald.
  3. mantelzorgvergoeding worden betaald als de mantelzorger meer dan 10 uur mantelzorg verleent met een maximum van € 750,-- per maand.

Laatst bijgewerkt op 29-10-2015

Keuzevrijheid

Het PGB en de voorziening in natura zijn aan elkaar gelijk. Uitgangspunt is dat u een voorziening in natura krijgt. U kan vragen om een PGB.

Uitbetaling

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) doet namens de gemeente de uitbetaling van de PGB's. Als u al een PGB had vóór 1 januari 2015 dan wordt dit PGB evengoed per 1 januari uitbetaald door de SVB. Oftewel, alle PGB's worden per 1 januari 2015 uitbetaald door de SVB. 

Let op! Er is wel één uitzondering en dat gaat over de eenmalige PGB's. Dit zijn PGB's die maar één keer worden verstrekt. Bijvoorbeeld een woningaanpassing of een verhuiskostenvergoeding. Deze PGB's worden in 2015 nog door de gemeente uitbetaald. Het is de bedoeling dat per 1 januari 2016 alle PGB's worden uitbetaald door de SVB en dat hierop geen uitzonderingen mogelijk zijn.

Lager PGB bij hulp in sociale kring

Het kan zo zijn dat de gemeente heeft geregeld dat  als u uw PGB besteedt aan iemand uit uw sociale kring, u een lager PGB krijgt. Als u bijvoorbeeld met uw PGB hulp inkoopt bij uw zus dan kan de gemeente bepalen dat,  doordat u uw zus betaald van het PGB,  u een lager bedrag krijgt.  De gemeente hoeft dit niet te regelen.

Lees ook