Antwoord op vragen over het sociaal domein

Beschikking

Een beschikking is een aan u gericht officieel en schriftelijk besluit van de gemeente dat rechtsgevolgen heeft. Met een beschikking wordt dus de brief bedoeld waarin een besluit van de gemeente aan u wordt bekendgemaakt.

Voorbeelden

U kunt een beschikking krijgen over de volgende besluiten:

 • toekenning of afwijzing van uw aanvraag;
 • uw aanvraag wordt niet in behandeling genomen;
 • beëindiging van uw recht op een voorziening;
 • herziening of intrekking van uw voorziening;
 • terugvordering (terugbetaling) van uw voorziening;
 • afwijzing van uw aanvraag met verwijzing naar een eerdere afwijzing.

Geen beschikking

Bezwaar maken kunt u alleen tegen een beschikking. Als geen sprake is van een beschikking, kunt u geen bezwaar maken. U kunt bijvoorbeeld geen bezwaar maken tegen iets wat uw gemeente heeft vastgelegd in de Wmo-verordening. De volgende schriftelijke stukken zijn géén beschikking:

 • de gemeente vraagt u gegevens bij uw aanvraag aan te vullen;
 • de mededeling dat uw gemeente medisch advies gaat inwinnen;
 • een mededeling over administratieve verwerking;
 • een oproep voor een gesprek of onderzoeken.

Regels van Gemeente Deventer

Als u een maatwerkvoorziening krijgt toegekend door de gemeente ontvangt u een toekennningsbeschikking. In de beschikking tot verstrekking van een maatwerkvoorziening, wordt aangegeven of deze als voorziening in natura of als persoonsgebonden budget wordt verstrekt.

Beschikking


Natura

Bij het verstrekken van een maatwerkvoorziening in natura staat in de beschikking in ieder geval:

 • welke maatwerkvoorziening verstrekt wordt en wat het resultaat daarvan is;
 • de ingangsdatum en duur van de verstrekking;
 • of u een eigen bijdrage in de kosten moet betalen en wat de kostprijs van de voorziening is.

Persoonsgebonden budget
Bij het verstrekken van een maatwerkvoorziening in de vorm van persoonsgebonden budget staat in de beschikking in ieder geval:

 • aan welk resultaat het persoonsgebonden budget kan worden besteed;
 • welke kwaliteitseisen gelden voor de besteding van het persoonsgebonden budget;
 • wat de hoogte van het persoonsgebonden budget is en hoe dit tot stand is gekomen;
 • wat de duur is van de verstrekking waarop het persoonsgebonden budget ziet;
 • hoe  het persoonsgebonden budget wordt besteed;
 • of u een eigen bijdrage moet betalen.

Laatst bijgewerkt op 29-10-2015

Lees ook